Skip to main content

Me ja meidän arvomme

Kaiken toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva poro, jonka elämää ja tarpeita kunnioitetaan. ”

Palosaaren poro- ja kalastustilan arvot ja eettiset ohjeet
GreenActivities
Satu Palosaari

Satu Palosaari

Juureni löytyvät syvältä Kuusamon maaperästä ja voimani ammennan luonnosta ja eläimistä. Olen vaimo, äiti ja mami(äitipuoli) neljälle lapselle ja meillä on myös neljä lapinporokoiraa sekä poroja.

Luonnossa olen kasvanut ja sinne myös palannut voimaantumaan. Rakastan luonnon ihmeiden tutkimista, yrttien, marjojen ja sienien keräämistä ja perhokalastus on lähellä sydäntäni. Käsillä tekeminen ja kaikenlainen näprääminen erityisesti luonnon materiaaleja hyödyntäen ja kierrättäen on intohimoni.

Olen kuudennen sukupolven poronhoitaja ja tehnyt töitä 20-vuotta matkailualalla elämyspalveluyrittäjänä. Luonnontuoteneuvojana olen päässyt jakamaan tietoja ja taitoja Metsän aarteiden hyödyntämisestä sekä niiden alkukantaisista ja eheyttävistä voimista.

Energiahoitoihin olen tutustunut omien voimavarojen hiipuessa, ja löytänyt niiden kautta helpotuksen omiin sekä fyysisiin että psyykkisiin haasteisiin.  Sitä kautta heräsi myös halu oppia mahdollisuudesta helpottaa muidenkin oloa haastavissa elämän pyörteissä.

BodyMind Energy Balancing – menetelmän tehokkuus hyvin erilaisiin vaivoihin lempeällä tavalla on avannut minulle uudenlaisen tavan olla läsnä toiselle ihmiselle.

Mika Lappalainen

Mika Lappalainen

Minun juureni ovat Kainuun ikimetsissä mutta sydämeni on aina sykkinyt pohjoiselle. Metsät, tunturit ja joet ovat iloni lähde. Kalastusharrastuksen olen oppinut isältäni jo 5 vuotiaana ja muistan useat lapsuuden kalastusretket. Perhokalastuksen aloitin vuonna 1997.

Aiemmin toimin Puolustusvoimissa kouluttajana ja yksikön vääpelinä, kunnes opiskelin erä- ja luonto-oppaaksi sekä kalastusoppaaksi. Vuonna 2009 sain muuttaa rakkaan harrastuksen opaspalveluksi, jossa voin välittää tietoa ja taitojani eteenpäin. Vuonna 2010 muutin pysyvästi vaimoni, Sadun, rinnalle Kuusamoon jossa jatkamme perheen vanhaa elinkeinoa porotaloutta yhdessä. Samalla jatkamme Sadun isän, Reinon, aloittamaa matkailutoimintaa.

Kalastuksen rinnalle on noussut toiseksi intohimoksi porotalous, eläminen luonnonkierron mukaan kaikkine iloineen ja suruineen on omalla tavallaan levollista. Porotöissä seuraa luonnon merkkejä paljon tarkemmin, kuin muuten luonnossa liikkuessa ja luonnossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Omien lapinporokoirien mukana olo porotöissä on palkitsevaa, vuosien koulutus tulee moninkertaisesti takaisin kun näkee koiran kuljettavan poroja syksyllä erotuksiin.  

Kevättalvella on aikaa järjestää/opastaa pitkiä kelkkasafareita Ruotsiin tai Venäjälle. Nautin usean päivän safareista samojen ihmisten kanssa sillä näin pääsee tutustumaan ihmisiin paremmin. Näillä retkillä erämaa saa aivan uuden merkityksen ja jokainen retki on ainutlaatuinen.

Sama periaate on kaikissa meidän järjestämissä palveluissa, haluamme vieraiden nauttivan meidän mukana, samalla tavalla kuin me nautimme omassa ”työssämme” ja harrastuksissa.

-Mika Lappalainen-

 

Palosaaren poro- ja kalastustilan kestävän matkailun periaatteet

Palosaaren poro- ja kalastustilan toiminnassa on aina pyritty luontoa kunnioittavaan toimintaan. Yritys toimii eläinten ja luonnon kanssa yhteistyössä joten vastuullinen ja kestävä yritystoiminta on ollut luonnollinen tie. Tätä toimintaa ei ole ennen dokumentoitu systemaattisesti vaan on tehty irrallisia suunnitelmia ja päätöksiä jotka ovat kuitenkin aina tukeneet kestävän matkailun periaatteita. Matkailijoiden ja matkanjärjestäjien arvostaessa enemmissä määrin kestävää matkailua ja toimintaa on johdonmukaista luoda selkeä dokumentointi yrityksen toiminnalle.

Yrityksen tilat ovat alkuperäisiä maatilan rakennuksia ja käsityömyymälä, jossa on myynnissä paikallisia käsitöitä ja muita tuotteita, toimii 1920 vuonna rakennetussa talossa. Tiloja pidetään kunnossa hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja, kunnioittaen rakennusperinteitä ja säilyttäen samalla vanhaa kulttuuria. Tilan omistamille maille olemme tehneet omia suojelu-alueita, joissa ei suoriteta hakkuita eikä maanmuokkausta. Huoli luontaisten kalakantojemme säilymisestä on saanut meidät olemaan mukana vesistöjen ja kalastussäännösten kehittämisessä.

Palosaaren poro- ja kalastustila sai Green Activities –serftifioinnin marraskuussa 2020, mikä oli luonnollinen jatkumo yrityksen kestävän kehityksen ja matkailun työssä.

Yrityksen toiminta tukeutuu vahvasti paikallis- ja porotalouskulttuuriin. Tarjoamme harjoittelupaikkoja paikallisille ja myös ulkomaisille opiskelijoille, tarjoten heille mahdollisuuden tutustua poronhoidon kulttuuriin sekä paikalliseen elämäntapaan.

Ympärivuotisella toiminnalla saadaan vahvistettua kestävää luonnonkäyttöä sekä vahvistettua vierailijoiden käsitystä alueen faunasta. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen muiden yrittäjien ja sidosryhmien kanssa kestävän matkailun eteen ja valitsemme ensisijaisesti samat arvot omaavia kumppaneita. Yritys keskustelee säännöllisesti paikallisten kanssa yrityksen toiminnoista ja kehittää tuotteita yhä enemmän ympäri vuotisiksi.

Opimme koko ajan uutta ja etsimme aktiivisesti luontoa paremmin kunnioittavia, vastuullisia ja kestävämpiä toimintatapoja ja yrityksellä on selkeä tahtotila olla vuoteen 2025 mennessä yksi alueen vastuullisimmista yrityksistä. Yrityksen tavoitteena on, että vuodesta 2025 alkaen meidän hiilijalanjälkemme on nolla.

Arvot ja eettiset ohjeet

1. Eläinten kunnioittaminen

Kaiken toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva poro, jonka elämää ja tarpeita kunnioitetaan. Hyvinvointiin vaikutetaan hoidolla, ylläpidolla ja eläimen luontaisen käyttäytymisen mahdollistamisella. Poroelon lisäksi kunnioitamme metsän eläimiä, lähiympäristön lintuja ja kaikkea elävää elämää, mitä lähistöltä löytyy.

2. Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Meille kaikki asiakkaamme ovat vieraita. Asiakaspalvelussamme edistämme sen kaltaista osallisuutta, joka lisää vieraamme mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin. Ihmisellä on oikeus itsenäiseen päätöksentekoon palveluja käyttäessään, silloin kun tämä ei ole ristiriidassa kenenkään hyvinvoinnin, turvallisuuden tai yhteisön toimintaohjeiden kanssa. Toiminnassamme kohtelemme aina vieraitamme tasavertaisesti ja kokonaisvaltaisesti hänen asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan ja mielipiteestään riippumatta. 

3. Kestävän matkailun periaatteet

Noudatamme Metsähallituksen luontopalveluiden kestävän matkailun periaatteita parhaamme mukaan toimiessamme ympäröivässä luonnossa sekä Oulangan kansallispuistossa. Ohjeistamme asiakkaita tekemään ympäristöystävällisiä valintoja ja toimimme myös itse niiden mukaisesti.

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/

4. Kulttuurillisesti kestävä matkailu 

Toimimme siten, että paikalliskulttuuri säilyisi mahdollisimman elävänä ja paikallinen elämäntapa näyttäytyisi jokaiselle vieraallemme juuri sellaisena, kun se on jo vuosikymmeniä ollut – ja on edelleen.

5. Viestinnän avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys sekä yhteistyö

Vieraille, viranomaisille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille viestitään avoimesti liittyen eläinten elinoloihin sekä omaa toimintaa ohjaaviin periaatteisiin ja ympäristönsuojeluun. Asiakkaiden esittämiin kysymyksiin vastataan rehellisesti. Toiminnassamme pyrimme edistämään alalla toimivien hyviä keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä. Arvostamme alan muiden ammattilaisten osaamista ja tuemme toisia toimijoita heidän työssään ja ammatillisessa kehittymisessä

6. Laatu ja turvallisuus 

Olemme tietoisia laeista, asetuksista ja säädöksistä jotka vaikuttavat yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Turvallisuus tarkoittaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Palveluntarjoajana tarjoamme vieraillemme laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Huolehdimme töistämme siten, että niille asetetut vaatimukset saavutetaan. Arvioimme säännöllisesti työmme laatua ja turvallisuutta. 

7. Suosimme kaikkea paikallista 

Aina kun mahdollista, meille tulee kaikki mahdollisimman läheltä. Oli kyse hankittavista tuotteista, palveluista, ruuista, yhteistyökuvioista tai mistä tahansa. 

8. Alueellisen ympäristöpolitiikan huomioiminen 

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä. Olemme mukana kehittämässä matkailua kestävämpään suuntaan myös alueellisesti, noudatamme myös Kuusamolle laadittua ympäristöpolitiikkaa. 

9. Ympärivuotisuuden tukeminen ja kestävä kasvu 

Jotta pohjoinen luonto säilyttäisi ainutlaatuisuutensa, tulee kehittämistyön tapahtua hitaasti ja rauhassa, turhia hätäilemättä – paikalliseen tapaan luontoa, ihmisiä ja eläimiä kunnioittaen. Luontomatkailun parissa tuotekehityksen tulisi aina tapahtua sellaisessa maailmassa, missä yksin raha ei toimi johtajan roolissa.

10. Poro- ja kalastustila elää ajassa ja kehittyy 

Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää ammatillisia tietoja ja taitoja muun muassa seuraamalla säännöllisesti alan julkaisutoimintaa sekä osallistumalla alan koulutuksiin ja järjestötoimintaan. Huolehdimme myös työntekijöiden ammattitaidon kehittymisestä sekä omalta osaltamme siirrämme ammattitaitoamme seuraaville sukupolville.